6. redna seja sveta KS Jurklošter

Z A P I S N I K

6. redne seje sveta KS Jurklošter, ki je bila v torek, dne 13.09.2016 ob 18.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

  1. Pregled zapisnika 5. seje sveta (zapisnik v prilogi vabila)
  2. Izvajanje letnega plana 2016 – tekoča problematika
  3. Poročilo o izvedbi Krajevnega praznika
  4. Praznovanja in prireditve v mesecu decembru 2016
  5. Oblikovanje spletne strani KS
  6. Razno

Prisotni člani sveta: Lesičar Franc, Zlatka Pušnik, Karla Salobir, Drago Pušnik, Srečko Razboršek in Franc Vodišek.

Odsotni člani sveta: Pušnik Miha, Cesar Janko in Gregor Stopinšek.

Ostali prisotni: Stopinšek Magda, Lesičar Marjeta.

Zapisnik

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON